بررسی تأثیر نهاد وقف در گسترش مراکز خدمات درمانی تهران با تأکید بر اسناد سازمان اوقاف و امور خیریه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تاریخ انقلاب اسلامی. دانشگاه بوعلی سینا همدان. ایران.

2 کارشناس ارشد الهیات و علوم قرآن و حدیث

چکیده

یکی از حوزه های گسترده موقوفات در سراسر تاریخ ایران، وقف اموال و املاک در راه ارتقای خدمات درمانی جامعه می باشد. با پایتختی تهران و افزایش جمعیت این شهر، نیاز به مراکز درمانی بیش از بیش احساس می شد. به همین دلیل تعدادی از افراد متمول و ارگان های خصوصی برحسب دیدگاه های خویش برای گسترش این امر تلاش هایی را انجام دادند و در این راستا بیمارستان های زیادی در نقاط مختلف تهران برای آسایش مردم و بیماران بی بضاعت وقف عام نمودند. تاسیس بیمارستان ها با توجه به نیاز مبرم، مردم به امر درمان و بهداشت، در روند زندگی مردم شهر تهران تاثیر مثبتی برجای گذاشت. براین اساس مقاله حاضر برآن است که تا با روش توصیفی – تحلیلی با تکیه بر تعدادی از اسنادوقفی بیمارستان های تهران و سایر منابع کتابخانه ایبه بررسی موقوفات حوزه بخش سلامت شهر تهران بپردازد و به این سوال ها پاسخ دهد که توجه به امر وقف – بر حسب مضامین دینی - چه تاثیری در گسترش مراکز درمانی داشته و به چه میزان افراد توانمند در این حوزه فعالیت می کردند و اینکه هدف واقفان در کنار مضامین دینی، از فعالیت در حوزه وقف درمانی چه بوده است؟یافته های پژوهش نشان می دهد که ایرانیان در کنار حس میهن پرستی و کمک به هم نوع خود، تحت تاثیر شدید آموزه های دینی، بسیاری از موقوفات خویش را در حوزه سلامت وقف می کردند. در کنار موضوعات دینی، آن ها با وقف در حوزه سلامت، در حفظ سلامت جسمی و روحی جامعه خویش به صورت پنهان و آشکار تاثیر بسیاری زیادی را از خویش برجای می گذاشتند.این امر با آگاهی یافتن هرچه بیشتر مردم نسبت به وضعیت سلامت و بهداشت جامعه افزایش می یافت و افراد به شیوه های مختلفی از جمله کمک مالی برای پزشک، دارو، تاسیس مریض خانه یا بیمارستان قدم های بلندی در این راه برمی داشتند.

کلیدواژه‌ها