بازخوانی وقف‌نامه مرحوم حاجی‌محمد ابراهیم ملک‌التجار

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

1. دانشجوی دکتری تاریخ ایران بعد از اسلام، دانشگاه اصفهان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی

چکیده

تجارت و بازرگانی یکی از عوامل مهم اقتصادی هر کشوری است که به وسیله آن شالوده سرمایه داری آن مشخص می شود. در ادوار مختلف تاریخ ایران تاجران نقش مهمی در اوضاع اقتصادی جامعه داشتند به طوری که رفاه و آسایش عمومی مردم از راه برقراری مایحتاج آنان انجام می شد. با گسترده تر شدن این شغل، تاجرانی که به صورت گسترده و با سرمایه زیاد خود تجارت می کردند تحت عنوان ملک التجار نامیده شدند. محمدابراهیم بن محمد ملک‌التجار اصفهانی، تاجر، بازرگان نیکوکار و صاحب خیرات در اصفهان بود که در دوره قاجار در نزد بازاریان به شهرت رسید. پژوهش حاضر با روش پژوهش توصیفی- تحلیلی و مبتنی بر منابع کتابخانه ای و اسنادی، وقف نامه ‌محمد ابراهیم ملک‌التجار اصفهان را بازخوانی می نماید. یافته های پژوهش نشان می دهد که ملک التجار اصفهان ضمن داشتن سرمایه بزرگ و بازرگانی با کشورهای دیگر، تمام درآمد و اموال خود را بعد از فوت، وقف امور خیریه در موارد مختلف نموده و هدف وی بیشتر تامین نیازهای جامعه، کمک به زندگی اجتماعی و اقتصادی اقشار مختلف جامعه بود.

کلیدواژه‌ها