سبک شناسی قید ها در وقف نامه ای کرمانشاه (دوره قاجار) بر اساس نظریه هلیدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دکترای زبان و ادبیات فارسی