بررسی کارکرد نهاد وقف در تمدن اسلامی در دوره سلجوقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری تاریخ ایران اسلامی گروه تاریخ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان