اعضای هیات تحریریه

سردبیر

حجه الاسلام سید احمد سجادی

فقه و اوصل استاد حوزه و دانشگاه

sas_313yahoo.com

مدیر مسئول

حجه الاسلام غلامرضا عادل

معارون فرهنگی اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه

dr.gholamrezaadelgmail.com

دبیر تخصصی

محمد مهرابی

جامعه شناسی دانشجوی دکتری جامعه شناسی

mhmd_mehrabiyahoo.com

مدیر داخلی

سید مصطفی طباطبایی

تاریخ دانشجوی دکتری تاریخ اسلام

smtabatabaey1985gmail.com