بررسی نهاد وقف در آیین زرتست با تکیه بر وقوفات ایشان در شهر یزد در دوران قاجار و پهلوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد تاریخ ایران اسلامی

چکیده

نهاد وقف، از جمله نهادهای تمدن‌ساز جامعه بشری به‌شمار می‌رود که در اکثر ادیان توجه ویژه‌ای به آن شده است. از جمله ادیان توحیدی که نهاد وقف در آن بسیار هائز اهمیت بوده، دین زرتشت می‌باشد. مفهوم خیر و نیکوکاری و وقف به طرق مختلف در آیین زرتشت وجود دارد و در کتب دینی این آیین به کرات به این مهم تأکید شده است. بازشناسی این مفاهیم در آیین زرتشت یکی از اهداف این مقاله به شمار می‌رود. بی‌شک، برای نیل به این مقصود باید تجلی این فرهنگ را در تاریخ اجتماعی شهر یزد که در سده معاصر، بیشترین تراکم جمعیتی این آیین در آن‌جا قرار دارد جستجو نمود. روش مطالعاتی این مقاله، کتابخانه‌‌ای-میدانی است و برون‌داد نتایج آن توصیفی تحلیلی خواهد بود. از نتایج این پژوهش اهمیت ویژه آیین زرتشت و زرتشتیان به مسئله آب و وقف آن جهت شرب و کشاورزی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها