جایگاه وقف و اقدامات عام‌المنفعه در احداث حمام در قرن‌های هشتم و نهم هجری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته دکترا تاریخ ایران بعد از اسلام، بخش تاریخ دانشگاه شیراز

چکیده

ایجاد ابنیه موقوفه و عام‌المنفعه در طول قرن‌های هشتم و نهم هجری گسترش یافت. با توجه به جایگاه و اهمیت حمام در تأمین بهداشت و سلامت، واقفین و خیرین به ایجاد و وقف آن همت گماشتند. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای به بررسی جایگاه وقف و اقدامات عام‌المنفعه در احداث حمام در قرن‌های هشتم و نهم هجری می پردازد. در راستای انجام این پژوهش، ابنیه عام‌المنفعه و وقفنامه‌های قرن‌های هشتم و نهم هجری از نظر توجه به احداث و وقف حمام بررسی شده‌اند. بر اساس یافته‌های این پژوهش در دوره مورد نظر واقفین و خیرین به احداث حمام و وقف آن به عنوان یکی از نیازهای حیاتی عموم افراد جامعه توجه ویژه داشته اند. در قرن‌های هشتم و نهم هجری گروه‌های مختلف جامعه مثل سلاطین و خاندان سلطنتی، حکام محلی، وزرا و امرا ، بانوان، عرفا، صاحب‌منصبان و غیره به ایجاد و وقف حمام پرداخته‌اند.