معرفی و بررسی نسخه خطی وقف‌نمامه شاه سلطان حسین صفوی

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

دانشجوی دکتری تاریخ ایران دوره اسلامی/ دانشگاه خلیج فارس/ بوشهر

چکیده

وقف‌نامه سند و قباله ای است که در آن فرد مال موقوفه خود، اطلاعات کامل اسم واقف، محل، خصوصیات رقبات و چگونگی مصارف آنها نیز در آن قید کرده است. وقف از منظر اجتماعی تعدیل ثروت و تامین رفاه عموم جامعه است که تقریباً با انجام آن نیازهای جامعه تا حدی برطرف می گردد. سنت وقف در دوره صفویه نسبت به دیگر دوره ها رواج و تنوع بیشتری گرفت و علت آن امر را باید در رسمی شدن مذهب تشیع و حمایت دربار صفوی دید. در واقع کارکرد وقف، ایجاد رفاه و آسایش برای عموم جامعه است که از راه های مختلف می توان زمینه آن را فراهم نمود. هدف از نگارش مقاله معرفی و بررسی وقف‌نامه‌­ی شاه سلطان حسین صفوی است که مزرعه ایزدخواست موسوم به علی‌آباد را که در بهبهان کوه کهلویه واقع بوده با تمام ملحقات، منضمات از اراضی، صحاری، مجاری، قنوات و دهکده را وقف نموده است. آنچه در این وقف نامه مورد اهمیت است نحوه تقسیم اراضی و چگونگی وقف و تقسیم آن می باشد. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی و مبتنی بر منابع کتابخانه ای، اسناد و مدارک آرشیوی می باشد.

کلیدواژه‌ها