تحلیل وضعیت موجود بهره‌برداری اقتصادی از موقوفات غیرمتصرفی (مطالعه موردی شهر اصفهان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد اقتصاد اسلامی،

2 استادیار دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان

چکیده

«وقف» یکی از روش‌های تأمین مالی فعالیت‌های عام‌المنفعه در جوامع اسلامی است. در بخش موقوفات به‌خصوص موقوفات غیر‌متصرفی سرمایه‌های عظیمی وارد شده‌است که عمدتا به صورت مطلوب مورد استفاده قرار نمی‌گیرند. اگر بتوان بهره‌وری از‌ این موقوفات را اندکی افزایش داد، سرمایه‌ی عظیمی به دارایی های ‌این بخش افزوده وکمک شایانی به رشد و توسعه ی شهر و کشور خواهد شد. هدف از ‌این پژوهش تحلیل وضعیت موجود و ارایه راه‌کارهایی برای بهبود وضعیت بهره‌برداری اقتصادی از موقوفات غیرمتصرفی در شهر اصفهان است.‌ این پژوهش از نوع پژوهش‌های"کاربردی"است و روش انجام آن "توصیفی- پیمایشی" می‌باشد که در راستای آن تلاش شده است، نقاط ضعف و قوت، فرصت‌ها و تهدید‌های بهره‌برداری اقتصادی از موقوفات غیرمتصرفی فهرست شده و با ارزیابی و تعیین اهمیت هریک، راه‌کارهای مناسب جهت بهبود وضعیت موجود بهره‌برداری اقتصادی از موقوفات غیرمتصرفی در شهر اصفهان با استفاده از تحلیل SWOT استخراج شود، سپس جهت انتخاب بهترین راه‌کار که از طریق مدل تحلیل سلسله مراتبی انجام شده است، گزینه " آموزش و فرهنگ سازی" با وزن نسبی 29/0 به عنوان بهترین راه‌کار و گزینه "ساختارسازی" با وزن نسبی 27/0 به عنوان دومین راه‌کار جهت رسیدن به بهره‌برداری اقتصادی بهینه از موقوفات غیرمتصرفی در شهر اصفهان معرفی شده است.