بررسی حبس نامه به سال 1339 ق از اسناد شرعی دوره احمد شاه قاجار

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

کارشناس ارشد باستان شناسی کارشناس اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان زنجان

چکیده

این سند از اسناد شرعی زنجان بنام حبس نامه که البته تفاوت‌هایی با وقف‌نامه دارد، به سال 1339 ه ق  از امیر حسین خان عاصم السلطنه از خاندان مظفری زنجان در دوره حکومتی احمدشاه  قاجار و مربوط به قریه آقکند از توابع شهرستان زنجان می‌باشد. سند در 23 سطر  به خط بسیار زیبای شکسته نستعلیق با مرکب مشکی بر روی کاغذ کاهی رنگ  در ماه رمضان‌المبارک کتابت شده و سه نفر از شاهدان بر سند مهر زده‌اند  در ظهر سند مهر یا نوشته‌ای دیده نمی‌شود. نویسنده سعی دارد به معرفی این سند که اولین‌بار شناسایی و بازخوانی شده به تحلیل سند، مهرها و هاشم بپردازد.

کلیدواژه‌ها