نقش وقف در توسعه شاخص‌های بهداشتی در نواحی روستایی قاینات با تأکید بر حمام‌های عمومی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته باستان شناسی دانشگاه بابلسر. ایران

2 دانشیار گروه جغرافیا دانشکده ادبیات دانشگاه بیرجند

چکیده

یکی از ابعاد مهم زندگی بشر, توسعه سلامت و به عبارتی، کیفیت دسترسی افراد جامعه به خدمات بهداشتی است. در ادوار گذشته اسلامی، دین به جهت رفع نابرابری در بهره‌مندی از خدمات بهداشتی در جامعه، پیش قدم شده و در تمام روستاهای ایران، حمام‌هایی به جهت امور بهداشتی طبق قوانین سنت حسنه وقف احداث گردیده است. این پژوهش که درصدد تعیین و اهمیت نقش وقف در توسعه شاخص‌های بهداشتی و احداث حمام‌ها در روستاهای قاینات است، بر پایه مطالعات توصیفی - تحلیلی و با روش گردآوری اطلاعات به‌صورت کتابخانه­ای و اسنادی صورت گرفته است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که حمام‌های وقفی در روستاهای قاینات در کنار کارکرد بهداشتی، نظافت شخصی و عملکرد اجتماعی، نمود زیادی در حوزه کارکرد دینی داشته و آب قنات و زمین‌های زراعی یکی از رایج‌ترین موارد وقف در جهت مصارف حمام، تعمیرات، شکست و ریخت و روغن سوزی آن می‌باشد.

کلیدواژه‌ها